ساخت انواع قالبهای تزریق و بادی

ساختمان قالبهای تزریقی :

قالبهای پلاستیک از نظر کلی به دئ نوع تقسیم میشند:

  1. قالبهایی با راه گاه سرد
  2. قالبهایی با راه گاه گرم

و نیز از نظر ساختمان بر دو نوع میباشد:

  1. قالبهای دو صفحه ای
  2. قالبهای سه صفحه ای

 

اصولا در هر قالب تزریقی دو بخش اصلی وجود دارد:

  1. بخش ثابت قالب (نیمه ثابت) که در این نیمه، مواد گرم تزریقی پلاستیک تزریق میشند.
  2. بخش متحرک که در قسمت متحرک ماشین تزریق بسته میشود و سیستم  مکانیزم بیرن اندازی قطعات اکثرا در آن قرار دارد.

 

تعیین تعداد حفره های قالب  محفظه های آن ازنکات مهم طراحی قالب تزریق میباشد و قالبهای پلاستیک در این زمینه بر دو نوع است:

  1. تک حفره ای
  2. چند حفره ای